ضوابط و شرایط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت صدرا الکترو مهبد می‌باشد.

 1- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت صدرا الکترو مهبد می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت صدرا الکترو مهبد( اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

 2- شرایط استفاده از خدمات سایت

 به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت صدرا الکترو مهبد عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.