گالری فیلم و عکس

گالری فیلم و عکس

مراسم افتتاحیه صدرا الکترو مهبد

مراسم افتتاحیه صدرا الکترو مهبد

افتتاحیه

مشاهده آلبوم
تصاویر واحدهای مختلف کارخانه

تصاویر واحدهای مختلف کارخانه

تصاویر واحدهای مختلف کارخانه

مشاهده آلبوم