تاریخچه شرکت صدرا الکترو مهبد

About Us Icon

تاریخچه


ﺷرﮐت ﺻدرا اﻟﮑﺗرو ﻣهبد در ﺳﺎل 1387 ﺑﺎ هدف راه اﻧدازی ﺧط ﺗوﻟﯾد ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در اﺳﺗﺎن ﺗهران ﺛﺑت و ﺗﺎﺳﯾس ﮔردﯾد. ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑه اﯾﻧﮑه ﮐﻠر و ﺳود ﻣﺎﯾﻊ از ﺟﻣﻠه ﻣواد ﭘر ﻣﺻرف داﺧﻠﯽ در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد، ﻟذا ﻣﺑﻧﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن ﺷرﮐت ﺑر طﺑق ﺗﺧﺻص ﺳرﻣﺎﯾه ﮔزاران آن ﺗوﻟﯾد ﮐﻠر، ﺳود ﻣﺎﯾﻊ، آب ژاول و اسید کلریدریک قرار گرفت. محصولات این شرکت با استفاده از بهترین و بروزترین الکترولایزرها و تجهیزات کلرآلکالی دنیا توسط ممبران های ژاپنی و آمریکایی تولید میگردد که این امر موجب تولید محصولات با کیفیت بسیار بالا شده است.

از نقاط قوت و دلایل تمایز شرکت صدرا الکترو مهبد از دیگر شرکتها می توان به اختصار به موارد زیر اشاره نمود:


  • بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته و جدید
  • برخورداری از جدیدترین فناوری تولید محصولات
  • قرار گرفتن کارخانه در مرکزیت ایران و نزدیکی آن به اغلب نقاط صنعتی کشور